Odstąpienie od umowy

Zgodnie z obowiązującym od 25.12.2014 prawem (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), mają Państwo 14 dni od dnia doręczenia towarów na odstąpienie od umowy zawartej na odległość bez konieczności podania przyczyny.

Na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy w zakresie opisanym powyżej nie przysługuje, w poniżej wymienionych przypadkach: 

  • (a) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
  • (b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta – koszt zwrotu towaru pokrywa Klient.

Jeżeli nie zachodzą przesłanki wymienione w pkt a i b powyżej, zakupiony towar można zwrócić na adres: misiontek.pl, ul. Warszawska 37/18, 05-500 Piaseczno

Przed dokonaniem zwrotu, prosimy o kontakt z nami na podany adres e-mailowy bądź telefonicznie. 

Formularz odstąpienia od umowy, który mogą Państwo wykorzystać: 

Adresat:
misiontek.pl, ul. Warszawska 37/18, 05-500 Piaseczno, misiontek@misiontek.pl 
Ja/My(*) ..... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy dzieło polegającej na
wykonaniu na stępujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.