Regulamin i polityka prywatności

Regulamin serwisu i polityka prywatności: 

Serwis misiontek.pl należy do firmy AMARELA Anna Wojno zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

NIP 773-174-90-93, REGON 142723872, firma zarejestrowana pod adresem ul. Warszawska 37/18, 05-500 Piaseczno. 
Biuro mieści się w Piasecznie pod tym samym adresem.


Na serwis misiontek.pl składa się sklep internetowy oraz serwis informacyjny.

Regulamin serwisu składa się z części:

 • Regulamin serwisu informacyjnego 

 • Regulamin sklepu internetowego

 • Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych

 • Polityka Cookies 

 • Bezpieczeństwo

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie http://www.misiontek.pl/webpage/regulamin.html wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu”.

Jeżeli zauważyli Państwo, że jakikolwiek zapis niniejszego Regulaminu jest niezgodny z aktualnie obowiązującym prawem, prosimy o kontakt z nami i wskazanie nieścisłości – niezwłocznie doprowadzimy Regulamin do stanu zgodnego z prawem. 

Regulamin serwisu informacyjnego:

  1. Serwis informacyjny dostępny na stronie misiontek.pl jest prowadzony i administrowany przez firmę AMARELA, właściciela strony misiontek.pl. Serwis jest platformą informatyczną, za pośrednictwem której świadczone są m.in. usługi informacyjne.
  2. Przedmiotem usług informacyjnych są materiały znajdujące się w zasobach serwisu misiontek.pl – w szczególności teksty, zdjęcia, materiały filmowe, dźwiękowe, opracowania danych.
  3. Za użytkownika serwisu uważa się osobę przeglądającą treści na stronie misiontek.pl
  4. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników Serwisu. Postanowienia Regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Wszystkie materiały uzyskane przez użytkownika w ramach usług informacyjnych, w tym w szczególności artykuły prasowe oraz utwory graficzne stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych administratora lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
  6. W ramach serwisu Administrator może udostępnić bezpłatny dostęp do newslettera na zasadzie dobrowolnej subskrypcji, co może wymagać zalogowania i podania hasła. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Subskrybenta. Dane te będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji subskrypcji. Subskrybent ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Subskrybent zamawiający newsletter wyraża zgodę na otrzymywanie newsletterów z informacjami promocyjnymi serwisu misiontek.pl, jak również z informacjami promocyjnymi od partnerów współpracujących z Administratorem.
  7. Dane podawane przy rejestracji w serwisie nie będą udostępniane innym podmiotom.
  8. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników w sposób niedozwolony z materiałów zamieszczonych w serwisie, a także z szaty graficznej serwisu bez zgody administratora. W szczególności niedozwolone jest: zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem; umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów; zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej w celu innym, niż uzgodniony z administratorem.
  9. Użytkownicy mają prawo do uczestnictwa w udostępnionych przez serwis formach wypowiedzi (forum, recenzje produktów, przesyłanie własnych wypowiedzi w celu publikacji w serwisie, przesyłanie własnych przepisów na dania w celu publikacji w serwisie). Dostęp do wyżej wymienionych form wypowiedzi może wymagać zalogowania i podania hasła.
  10. Użytkownicy zamieszczający swoje wypowiedzi w serwisie misiontek.pl, rozpowszechniają je na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie w serwisie misiontek.pl ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
  11. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników serwisu misiontek.pl na stronach tego serwisu treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie na łamach misiontek.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie czy naruszające zasady Netykiety.
  12. Bez pisemnej zgody Administratora serwisu misiontek.pl niedopuszczalne jest również zamieszczanie na łamach tego serwisu przekazów reklamowych oraz wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawiony.
  13. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 11 i 12.
  14. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi w przypadku gdy dane usługobiorcy (użytkownika) są nieprawdziwe.
  15. W ramach Serwisu Administrator może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić użytkownikom możliwość dostępu do serwisów tematycznych administrowanych przez osoby trzecie. Do usług świadczonych przez takie osoby stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie osoby i obowiązujących w ramach danego serwisu tematycznego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem.
  16. Administrator zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie do serwisu misiontek.pl spowodowanych względami technicznymi i nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wynikłe z tych przerw
  17. Administrator dołoży wszelkich starań, aby usługi świadczone w serwisie misiontek.pl były realizowane poprawnie. Jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych, sił wyższych oraz innych przyczyn niezależnych od Administratora.
  18. Administrator dąży do zapewnienia dokładności informacji zawartych w serwisie misiontek.pl, jednak nie odpowiada wobec użytkowników i subskrybentów ani osób trzecich za jakiekolwiek szkody wynikłe z nieścisłości, które mogą zaistnieć w serwisie misiontek.pl
  19. Użytkownicy serwisu misiontek.pl wyłącznie na własną odpowiedzialność decydują o zastosowaniu na swój użytek informacji zawartych w serwisie.
  20. Użytkownicy serwisu misiontek.pl przyjmują do wiadomości, że żadne informacje zawarte w serwisie nie zastępują konsultacji lekarza ani dietetyka w stosunku do poszczególnych osób.

 

Regulamin sklepu internetowego:

 1. Sklep internetowy (zwany w dalszej części Sklepem), znajdujący się pod adresem  www.misiontek.pl  prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej. Sklep nie prowadzi sprzedaży w siedzibie firmy.
 2. Klientem nazywany jest użytkownik, który składa zamówienie poprzez stronę www.misiontek.pl
 3. Szczegółowe informacje na temat czasu realizacji zamówienia, kosztów i sposobów dostawy znajdują się w sekcji „Zakupy i dostawy” w stopce strony są  integralną częścią regulaminu Sklepu.
 4. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę poprzez stronę www.misiontek.pl. Realizacja zamówień następuje w dni robocze. Do złożenia jednorazowego zamówienia nie jest wymagane zarejestrowanie się w Sklepie, jedynie poprawne wypełnienie zamówienia wraz z podaniem danych potrzebnych do realizacji zamówienia.
 5. Użytkownikom zarejestrowanym w sklepie mogą być proponowane rabaty i dodatkowe korzyści zgodnie z obowiązującą ofertą.
 6. Wszystkie ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT i są podane w polskich złotych. Cenami wiążącymi są ceny podane na stronach produktów w dniu złożenia zamówienia. Płatności można dokonać przelewem na podany numer konta, gotówką do rąk kuriera bądź poprzez bezpieczne płatności online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. 
 7. Po złożeniu zamówienia w Sklepie, Klient otrzymuje e-mail na wskazany przez niego adres ze szczegółami zamówienia. Klient nie musi potwierdzać zamówienia, a otrzymanie wiadomości e-mail od sklepu z tematem …”zamówienie nr xxxx” stanowi zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a sklepem.
 8. Usunięty
 9. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostaje poinformowany o tym fakcie i ustalany jest sposób realizacji zamówienia. Gdy kwota za zamówienie została już wpłacona na konto Sklepu, a Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia i usatysfakcjonować Klienta proponowanym rozwiązaniem, Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu pieniędzy na wskazane przez Klienta konto.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Klienta dane są niepełne, błędne lub budzą wątpliwość. Przed odstąpieniem od realizacji zamówienia Sklep będzie się kontaktował z Klientem na podany przez Klienta numer telefonu i adres e-mail.
 11. Sklep wystawia paragony i dołącza je do zakupionych towarów. Możliwe jest otrzymanie faktury VAT – trzeba taką potrzebę zgłosić w komentarzach do zamówienia.
 12. Zakupiony w Sklepie towar zgodnie z obowiązującym prawem można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie (wzór, z którego można skorzystać, dostępny tutaj). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  Zwracany towar powinien mieć dołączony dowód zakupu (paragon lub fakturę otrzymaną ze Sklepu). Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane na wskazany przez Klienta rachunek bankowy standardowo w terminie 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), prawo do odstąpienia od umowy w zakresie opisanym powyżej nie przysługuje, w poniżej wymienionych przypadkach: (a) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta – koszt zwrotu towaru pokrywa Klient. Jeżeli nie zachodzą przesłanki wymienione w pkt a) i b) powyżej, zakupiony towar można zwrócić na adres biura firmy. Przed dokonaniem zwrotu, prosimy o kontakt z nami na podany adres e-mailowy bądź telefonicznie.
 13. Zwroty i reklamacje wysłane  za pobraniem na koszt Sklepu nie będą przyjmowane ze względów bezpieczeństwa.
 14. Klient, który stwierdzi, że otrzymał towar niepełnowartościowy ma prawo żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 15. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość zapłaconej ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 16. Wszystkie informacje i zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm oraz ich logo użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli.
 17. [usunięty]
 18. Deklarujemy pełną troskę o rozwiązywanie wszelkich sporów na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów będzie sąd, który jest właściwy miejscowo według przepisów ogólnych.
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności - Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczegółowych regulujących zasady sprzedaży konsumenckiej.

Polityka Prywatności:

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.
Zawsze i w każdej chwili masz prawo do:
• aktualizacji lub usunięcia swoich danych
• do otrzymania kopii danych przechowywanych przez sklep
• masz prawo zgłosić naruszenie w przetwarzaniu danych do odpowiedniego organu
Zawsze otrzymasz z naszej strony pomoc i wszelkie wyjaśnienia.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie korzystać z naszej oferty.


I. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: Amarela Anna Wojno ul Warszawska 37/18, 05-500 Piaseczno NIP 773-174-90-93 Regon: 142723872
II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?
Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.
Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:
A. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy, którzy zostali przeszkoleni w zakresie ich przetwarzania.
B. System IT naszej strony spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.
Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?
A. Rejestracja - opcjonalna
W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów.
W trakcie rejestracji prosimy o:
1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
3. 3. e-mail – niezbędny do logowania na naszej stronie i komunikacji związanej z korzystaniem z serwisu
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy
B. Złożenie zamówienia
W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.
Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Administratora i następujące podmioty: firmy kurierskie (DPD, UPS, Poczta Polska), operatorzy logistyczni (Apaczka, Direct Pack) w podanym poniżej zakresie:
1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są do firmy kurierskiej.
W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez nasz serwis.
C. Subskrypcja newslettera i Formularze kontaktowe
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.
IV. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na naszą stronę
A. Serwer
System informatyczny, z którego korzysta nasz serwis automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z naszą stroną. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji strony w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
B. COOKIES
Nasz serwis wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia rozpoznania Ciebie i dostosowania do Twoich potrzeb.
Wykorzystujemy cookies do:
1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut, po czym cookie jest kasowane);
2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);
3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);
4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności
W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z naszego serwisu nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
C. Google Analytics (cookies)
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
D. Google Adwords i Facebook Ads (cookies)

Google i Facebook wykorzystują technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
Google i Facebook może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google i Facebook, ale po zakończeniu odwiedzin chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów
Bardzo starannie dobieramy swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikujemy zamieszczanie naszym serwisie linki do innych stron internetowych. Nie odpowiadamy jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.
VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, dane takie udostępnimy. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.
VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa
Nasz serwis zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.
VIII. Kontakt
Nasz serwis kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod adresem misiontek@misiontek.pl.

 

Polityka Cookies:

  1. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez firmę AMARELA na stronie www.misiontek.pl (zarówno w serwisie informacyjnym, jak i w sklepie internetowym)
  2. Definicje
   2.1.   Cookies (tzw. „ciasteczka”) - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
   2.2.   Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
   2.3.   Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
   2.4.   Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie https://misiontek.pl.
   2.5.   Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
   2.6.   Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  3.  Rodzaje wykorzystywanych Cookies
   3.1.   Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
   3.2.   Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
   3.2.1.     Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   3.2.2.     Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   3.2.3.     Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
  4. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
   4.1.   Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
   4.1.1.      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
   4.1.2.      rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   4.1.3.      zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
   4.1.4.      zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
   4.2.   Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
   4.2.1.      utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   4.2.2.      poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
   4.2.3.      optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
   4.3.   Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
   4.3.1.      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   4.3.2.      poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
   4.4.   Administrator ponadto wykorzystuje Cookies własne w celu:  
   4.4.1.      zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
   4.4.2.      analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
   4.4.3.      świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
   4.5.   Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu i popularyzacji serwisu za pomocą
   4.5.1.     serwisu społecznościowego poprzez Facebook Connect, Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
   4.5.2.     serwisu społecznościowego Google, plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
  5. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
   5.1.   Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   5.2.   Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
   5.3.   Ograniczenie stosowania plików Cookies, może może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 Bezpieczeństwo

   1. Serwis misiontek.pl zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych swoich Użytkowników, ponieważ:
    1.1.   Korzysta ze sprawdzonej, licencjonowanej platformy sklepu internetowego Sote,
    1.2.   Korzysta z bezpiecznych serwerów home.pl
    1. 1.3.   Nie wymaga podawania danych dotyczących kart kredytowych na swoich stronach
     1.4.   Chroni dane osobowe swoich Klientów zgodnie z obowiązującym prawem. 

   

  1.  Informacja o zmianach:

15.11.2018

Regulamin sklepu internetowego pkt 6: Dodany zapis o opcjach płatności dostępnych w sklepie: Płatności można dokonać przelewem na podany numer konta, gotówką do rąk kuriera bądź poprzez bezpieczne płatności online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. 

25.05.2018

Zmiany w Polityce Prywatności i Przetwarzaniu Danych Osobowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Poprzednia wersja do obejrzenia tutaj

25.12.2014
 
Zmiany w Regulaminie związane z wejściem w życie Ustawy o prawach konsumenta (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej dostępnej tutaj, wyróżniono kolorem w treści regulaminu. 

14.11.2013:

Usunięto następującą treść: 
Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

Dodano następującą treść: 
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie http://www.misiontek.pl/webpage/regulamin.html wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu”.

Jeżeli zauważyli Państwo, że jakikolwiek zapis niniejszego Regulaminu jest niezgodny z aktualnie obowiązującym prawem, prosimy o kontakt z nami i wskazanie nieścisłości – niezwłocznie doprowadzimy Regulamin do stanu zgodnego z prawem. 

Usunięto następującą treść: 

17. Zdjęcia produktów w pewnym stopniu mogą różnić się od ich faktycznego wyglądu

Zmieniono brzmienie:

12. Zakupiony w Sklepie towar zgodnie z obowiązującym prawem można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

 Zwracany towar powinien mieć dołączony dowód zakupu (paragon lub fakturę otrzymaną ze Sklepu). Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane na wskazany przez Klienta rachunek bankowy standardowo w terminie 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Zwrotowi pieniędzy, zgodnie z prawem, podlega koszt zwracanego towaru i koszt dostawy, natomiast koszt odesłania nie podlega zwrotowi.

na

12. Zakupiony w Sklepie towar zgodnie z obowiązującym prawem można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

 Zwracany towar powinien mieć dołączony dowód zakupu (paragon lub fakturę otrzymaną ze Sklepu). Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane na wskazany przez Klienta rachunek bankowy standardowo w terminie 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Zwrotowi pieniędzy, zgodnie z prawem, podlega koszt zwracanego towaru, jak i koszty transportu.