Regulamin sklepu internetowego - Misiontek.pl

Operatorem sklepu Misiontek.pl jest firma

OMNIS Izabela Szczykutowicz-Kaczmarek 
Dolomitowa 33, 26-026 Bilcza
NIP: 9591623653

numer rachunku bankowego: 16 1090 2040 0000 0001 4807 7052

 

Sklep internetowy (zwany w dalszej części Sklepem), znajdujący się pod adresem www.misiontek.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej. Sklep nie prowadzi sprzedaży w siedzibie firmy.

 

Klientem nazywany jest użytkownik, który składa zamówienie poprzez stronę www.misiontek.pl

 

Szczegółowe informacje na temat czasu realizacji zamówienia, kosztów i sposobów dostawy znajdują się w sekcji „Zakupy i dostawy” w stopce strony są integralną częścią regulaminu Sklepu.

 

Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę poprzez stronę www.misiontek.pl. Realizacja zamówień następuje w dni robocze. Do złożenia jednorazowego zamówienia nie jest wymagane zarejestrowanie się w Sklepie, jedynie poprawne wypełnienie zamówienia wraz z podaniem danych potrzebnych do realizacji zamówienia.

 

Użytkownikom zarejestrowanym w sklepie mogą być proponowane rabaty i dodatkowe korzyści zgodnie z obowiązującą ofertą.

 

Wszystkie ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT i są podane w polskich złotych. Cenami wiążącymi są ceny podane na stronach produktów w dniu złożenia zamówienia. Płatności można dokonać przelewem na podany numer konta, gotówką do rąk kuriera bądź poprzez bezpieczne płatności online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.

 

Po złożeniu zamówienia w Sklepie, Klient otrzymuje e-mail na wskazany przez niego adres ze szczegółami zamówienia. Klient nie musi potwierdzać zamówienia, a otrzymanie wiadomości e-mail od sklepu z tematem …”zamówienie nr xxxx” stanowi zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a sklepem.

 

W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostaje poinformowany o tym fakcie i ustalany jest sposób realizacji zamówienia. Gdy kwota za zamówienie została już wpłacona na konto Sklepu, a Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia i usatysfakcjonować Klienta proponowanym rozwiązaniem, Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu pieniędzy na wskazane przez Klienta konto.

 

Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Klienta dane są niepełne, błędne lub budzą wątpliwość. Przed odstąpieniem od realizacji zamówienia Sklep będzie się kontaktował z Klientem na podany przez Klienta numer telefonu i adres e-mail.

 

Sklep wystawia faktury i wysyła je na adres email podany w zamówieniu.

 

ZWROTY / WYMIANA / REKLAMACJE

Zakupiony w Sklepie towar zgodnie z obowiązującym prawem można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

Zwracany towar powinien mieć dołączony dowód zakupu (paragon lub fakturę otrzymaną ze Sklepu). Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane na wskazany przez Klienta rachunek bankowy standardowo w terminie 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), prawo do odstąpienia od umowy w zakresie opisanym powyżej nie przysługuje, w poniżej wymienionych przypadkach: (a) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta – koszt zwrotu towaru pokrywa Klient. Jeżeli nie zachodzą przesłanki wymienione w pkt a) i b) powyżej, zakupiony towar można zwrócić na adres biura firmy. Przed dokonaniem zwrotu, prosimy o kontakt z nami na podany adres e-mailowy bądź telefonicznie.

 

Zwroty i reklamacje wysłane za pobraniem na koszt Sklepu nie będą przyjmowane ze względów bezpieczeństwa.

 

 

Klient, który stwierdzi, że otrzymał towar niepełnowartościowy ma prawo żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

 

Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość zapłaconej ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 

Reklamacje rozpatrywane są  ustawowym terminie 14 dni.

 

Wszystkie informacje i zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm oraz ich logo użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli.

 

Deklarujemy pełną troskę o rozwiązywanie wszelkich sporów na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów będzie sąd, który jest właściwy miejscowo według przepisów ogólnych.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności - Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczegółowych regulujących zasady sprzedaży konsumenckiej.

 

 

Na serwis misiontek.pl składa się sklep internetowy oraz serwis informacyjny.

 

Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu”.

 

Jeżeli zauważyli Państwo, że jakikolwiek zapis niniejszego Regulaminu jest niezgodny z aktualnie obowiązującym prawem, prosimy o kontakt z nami i wskazanie nieścisłości – niezwłocznie doprowadzimy Regulamin do stanu zgodnego z prawem.

 

Serwis informacyjny dostępny na stronie misiontek.pl jest prowadzony i administrowany przez firmę ICN Centrum Kompetencji. Serwis jest platformą informatyczną, za pośrednictwem której świadczone są m.in. usługi informacyjne.

 

Przedmiotem usług informacyjnych są materiały znajdujące się w zasobach serwisu misiontek.pl – w szczególności teksty, zdjęcia, materiały filmowe, dźwiękowe, opracowania danych.

 

Za użytkownika serwisu uważa się osobę przeglądającą treści na stronie misiontek.pl

 

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników Serwisu. Postanowienia Regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Wszystkie materiały uzyskane przez użytkownika w ramach usług informacyjnych, w tym w szczególności artykuły prasowe oraz utwory graficzne stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych administratora lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

 

W ramach serwisu Administrator może udostępnić bezpłatny dostęp do newslettera na zasadzie dobrowolnej subskrypcji, co może wymagać zalogowania i podania hasła. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Subskrybenta. Dane te będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji subskrypcji. Subskrybent ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Subskrybent zamawiający newsletter wyraża zgodę na otrzymywanie newsletterów z informacjami promocyjnymi serwisu misiontek.pl, jak również z informacjami promocyjnymi od partnerów współpracujących z Administratorem.

 

Dane podawane przy rejestracji w serwisie nie będą udostępniane innym podmiotom.

 

Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników w sposób niedozwolony z materiałów zamieszczonych w serwisie, a także z szaty graficznej serwisu bez zgody administratora. W szczególności niedozwolone jest: zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem; umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów; zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej w celu innym, niż uzgodniony z administratorem.

 

Użytkownicy mają prawo do uczestnictwa w udostępnionych przez serwis formach wypowiedzi (forum, recenzje produktów, przesyłanie własnych wypowiedzi w celu publikacji w serwisie, przesyłanie własnych przepisów na dania w celu publikacji w serwisie). Dostęp do wyżej wymienionych form wypowiedzi może wymagać zalogowania i podania hasła.

 

Użytkownicy zamieszczający swoje wypowiedzi w serwisie misiontek.pl, rozpowszechniają je na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie w serwisie misiontek.pl ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

 

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników serwisu misiontek.pl na stronach tego serwisu treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie na łamach misiontek.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie czy naruszające zasady Netykiety.

 

Bez pisemnej zgody Administratora serwisu misiontek.pl niedopuszczalne jest również zamieszczanie na łamach tego serwisu przekazów reklamowych oraz wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawiony.

 

Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 11 i 12.

 

Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi w przypadku gdy dane usługobiorcy (użytkownika) są nieprawdziwe.

 

W ramach Serwisu Administrator może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić użytkownikom możliwość dostępu do serwisów tematycznych administrowanych przez osoby trzecie. Do usług świadczonych przez takie osoby stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie osoby i obowiązujących w ramach danego serwisu tematycznego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem.

 

Administrator zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie do serwisu misiontek.pl spowodowanych względami technicznymi i nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wynikłe z tych przerw

 

Administrator dołoży wszelkich starań, aby usługi świadczone w serwisie misiontek.pl były realizowane poprawnie. Jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych, sił wyższych oraz innych przyczyn niezależnych od Administratora.

 

Administrator dąży do zapewnienia dokładności informacji zawartych w serwisie misiontek.pl, jednak nie odpowiada wobec użytkowników i subskrybentów ani osób trzecich za jakiekolwiek szkody wynikłe z nieścisłości, które mogą zaistnieć w serwisie misiontek.pl

 

Użytkownicy serwisu misiontek.pl wyłącznie na własną odpowiedzialność decydują o zastosowaniu na swój użytek informacji zawartych w serwisie.

 

Użytkownicy serwisu misiontek.pl przyjmują do wiadomości, że żadne informacje zawarte w serwisie nie zastępują konsultacji lekarza ani dietetyka w stosunku do poszczególnych osób.