regulamin - wersje archiwalne

Udostępniamy poprzednie brzmienia regulaminu serwisu misiontek.pl. 

Wersja obowiązująca do 24 maja 2018

Regulamin serwisu i polityka prywatności: 

Serwis misiontek.pl należy do firmy AMARELA Anna Wojno zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

NIP 773-174-90-93, REGON 142723872, firma zarejestrowana pod adresem ul. Warszawska 37/18, 05-500 Piaseczno. 
Biuro mieści się w Piasecznie pod tym samym adresem.


Na serwis misiontek.pl składa się sklep internetowy oraz serwis informacyjny.

Regulamin serwisu składa się z części:

 • Regulamin serwisu informacyjnego 
 • Regulamin sklepu internetowego
 • Polityka prywatności
 • Polityka Cookies 
 • Bezpieczeństwo

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie http://www.misiontek.pl/webpage/regulamin.html wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu”.

Jeżeli zauważyli Państwo, że jakikolwiek zapis niniejszego Regulaminu jest niezgodny z aktualnie obowiązującym prawem, prosimy o kontakt z nami i wskazanie nieścisłości – niezwłocznie doprowadzimy Regulamin do stanu zgodnego z prawem. 

Regulamin serwisu informacyjnego:

 1.  
  1. Serwis informacyjny dostępny na stronie misiontek.pl jest prowadzony i administrowany przez firmę AMARELA, właściciela strony misiontek.pl. Serwis jest platformą informatyczną, za pośrednictwem której świadczone są m.in. usługi informacyjne.
  2. Przedmiotem usług informacyjnych są materiały znajdujące się w zasobach serwisu misiontek.pl – w szczególności teksty, zdjęcia, materiały filmowe, dźwiękowe, opracowania danych.
  3. Za użytkownika serwisu uważa się osobę przeglądającą treści na stronie misiontek.pl
  4. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników Serwisu. Postanowienia Regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Wszystkie materiały uzyskane przez użytkownika w ramach usług informacyjnych, w tym w szczególności artykuły prasowe oraz utwory graficzne stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych administratora lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
  6. W ramach serwisu Administrator może udostępnić bezpłatny dostęp do newslettera na zasadzie dobrowolnej subskrypcji, co może wymagać zalogowania i podania hasła. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Subskrybenta. Dane te będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji subskrypcji. Subskrybent ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Subskrybent zamawiający newsletter wyraża zgodę na otrzymywanie newsletterów z informacjami promocyjnymi serwisu misiontek.pl, jak również z informacjami promocyjnymi od partnerów współpracujących z Administratorem.
  7. Dane podawane przy rejestracji w serwisie nie będą udostępniane innym podmiotom.
  8. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników w sposób niedozwolony z materiałów zamieszczonych w serwisie, a także z szaty graficznej serwisu bez zgody administratora. W szczególności niedozwolone jest: zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem; umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów; zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej w celu innym, niż uzgodniony z administratorem.
  9. Użytkownicy mają prawo do uczestnictwa w udostępnionych przez serwis formach wypowiedzi (forum, recenzje produktów, przesyłanie własnych wypowiedzi w celu publikacji w serwisie, przesyłanie własnych przepisów na dania w celu publikacji w serwisie). Dostęp do wyżej wymienionych form wypowiedzi może wymagać zalogowania i podania hasła.
  10. Użytkownicy zamieszczający swoje wypowiedzi w serwisie misiontek.pl, rozpowszechniają je na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie w serwisie misiontek.pl ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
  11. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników serwisu misiontek.pl na stronach tego serwisu treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie na łamach misiontek.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie czy naruszające zasady Netykiety.
  12. Bez pisemnej zgody Administratora serwisu misiontek.pl niedopuszczalne jest również zamieszczanie na łamach tego serwisu przekazów reklamowych oraz wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawiony.
  13. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 11 i 12.
  14. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi w przypadku gdy dane usługobiorcy (użytkownika) są nieprawdziwe.
  15. W ramach Serwisu Administrator może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić użytkownikom możliwość dostępu do serwisów tematycznych administrowanych przez osoby trzecie. Do usług świadczonych przez takie osoby stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie osoby i obowiązujących w ramach danego serwisu tematycznego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem.
  16. Administrator zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie do serwisu misiontek.pl spowodowanych względami technicznymi i nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wynikłe z tych przerw
  17. Administrator dołoży wszelkich starań, aby usługi świadczone w serwisie misiontek.pl były realizowane poprawnie. Jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych, sił wyższych oraz innych przyczyn niezależnych od Administratora.
  18. Administrator dąży do zapewnienia dokładności informacji zawartych w serwisie misiontek.pl, jednak nie odpowiada wobec użytkowników i subskrybentów ani osób trzecich za jakiekolwiek szkody wynikłe z nieścisłości, które mogą zaistnieć w serwisie misiontek.pl
  19. Użytkownicy serwisu misiontek.pl wyłącznie na własną odpowiedzialność decydują o zastosowaniu na swój użytek informacji zawartych w serwisie.
  20. Użytkownicy serwisu misiontek.pl przyjmują do wiadomości, że żadne informacje zawarte w serwisie nie zastępują konsultacji lekarza ani dietetyka w stosunku do poszczególnych osób.

 

Regulamin sklepu internetowego:

 1. Sklep internetowy (zwany w dalszej części Sklepem), znajdujący się pod adresem  www.misiontek.pl  prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej. Sklep nie prowadzi sprzedaży w siedzibie firmy.
 2. Klientem nazywany jest użytkownik, który składa zamówienie poprzez stronę www.misiontek.pl
 3. Szczegółowe informacje na temat czasu realizacji zamówienia, kosztów i sposobów dostawy znajdują się w sekcji „Zakupy i dostawy” w stopce strony są  integralną częścią regulaminu Sklepu.
 4. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę poprzez stronę www.misiontek.pl. Realizacja zamówień następuje w dni robocze. Do złożenia jednorazowego zamówienia nie jest wymagane zarejestrowanie się w Sklepie, jedynie poprawne wypełnienie zamówienia wraz z podaniem danych potrzebnych do realizacji zamówienia.
 5. Użytkownikom zarejestrowanym w sklepie mogą być proponowane rabaty i dodatkowe korzyści zgodnie z obowiązującą ofertą.
 6. Wszystkie ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT i są podane w polskich złotych. Cenami wiążącymi są ceny podane na stronach produktów w dniu złożenia zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia w Sklepie, Klient otrzymuje e-mail na wskazany przez niego adres ze szczegółami zamówienia. Klient nie musi potwierdzać zamówienia, a otrzymanie wiadomości e-mail od sklepu z tematem …”zamówienie nr xxxx” stanowi zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a sklepem.
 8. Usunięty
 9. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostaje poinformowany o tym fakcie i ustalany jest sposób realizacji zamówienia. Gdy kwota za zamówienie została już wpłacona na konto Sklepu, a Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia i usatysfakcjonować Klienta proponowanym rozwiązaniem, Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu pieniędzy na wskazane przez Klienta konto.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Klienta dane są niepełne, błędne lub budzą wątpliwość. Przed odstąpieniem od realizacji zamówienia Sklep będzie się kontaktował z Klientem na podany przez Klienta numer telefonu i adres e-mail.
 11. Sklep wystawia paragony i dołącza je do zakupionych towarów. Możliwe jest otrzymanie faktury VAT – trzeba taką potrzebę zgłosić w komentarzach do zamówienia.
 12. Zakupiony w Sklepie towar zgodnie z obowiązującym prawem można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie (wzór, z którego można skorzystać, dostępny tutaj). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  Zwracany towar powinien mieć dołączony dowód zakupu (paragon lub fakturę otrzymaną ze Sklepu). Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane na wskazany przez Klienta rachunek bankowy standardowo w terminie 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), prawo do odstąpienia od umowy w zakresie opisanym powyżej nie przysługuje, w poniżej wymienionych przypadkach: (a) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta – koszt zwrotu towaru pokrywa Klient. Jeżeli nie zachodzą przesłanki wymienione w pkt a) i b) powyżej, zakupiony towar można zwrócić na adres biura firmy. Przed dokonaniem zwrotu, prosimy o kontakt z nami na podany adres e-mailowy bądź telefonicznie.
 13. Zwroty i reklamacje wysłane  za pobraniem na koszt Sklepu nie będą przyjmowane ze względów bezpieczeństwa.
 14. Klient, który stwierdzi, że otrzymał towar niepełnowartościowy ma prawo żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 15. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość zapłaconej ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 16. Wszystkie informacje i zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm oraz ich logo użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli.
 17. [usunięty]
 18. Deklarujemy pełną troskę o rozwiązywanie wszelkich sporów na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów będzie sąd, który jest właściwy miejscowo według przepisów ogólnych.
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności - Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczegółowych regulujących zasady sprzedaży konsumenckiej.

Polityka Prywatności:

 1.  
  1. Wypełniając formularz z danymi osobowymi, Klient wyraża dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych przez firmę AMARELA, właściciela serwisu misiontek.pl, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych.
  2. Dane Klientów nie będą przekazywane ani sprzedawane innym podmiotom. Zostaną jedynie przetworzone w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Klient dysponuje prawem do wglądu w swoje dane oraz do ich poprawiania, bądź usunięcia.
  3. Klient ma możliwość zapisania się na newsletter bądź rezygnacji z niego w każdym czasie. Zapisanie się na newsletter pozwala na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach i ofertach specjalnych w serwisie misiontek.pl.
  4. Przy wysyłaniu newslettera zastrzegamy sobie prawo do umieszczania w nich krótkich informacji o firmach współpracujących z nami (partnerach) i ich ofercie.

Polityka Cookies:

 1.  
  1. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez firmę AMARELA na stronie www.misiontek.pl (zarówno w serwisie informacyjnym, jak i w sklepie internetowym)
  2. Definicje
   2.1.   Cookies (tzw. „ciasteczka”) - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
   2.2.   Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
   2.3.   Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
   2.4.   Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.misiontek.pl.
   2.5.   Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
   2.6.   Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  3.  Rodzaje wykorzystywanych Cookies
   3.1.   Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
   3.2.   Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
   3.2.1.     Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   3.2.2.     Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   3.2.3.     Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
  4. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
   4.1.   Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
   4.1.1.      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
   4.1.2.      rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   4.1.3.      zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
   4.1.4.      zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
   4.2.   Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
   4.2.1.      utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   4.2.2.      poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
   4.2.3.      optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
   4.3.   Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
   4.3.1.      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   4.3.2.      poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
   4.4.   Administrator ponadto wykorzystuje Cookies własne w celu:  
   4.4.1.      zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
   4.4.2.      analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
   4.4.3.      świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
   4.5.   Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu i popularyzacji serwisu za pomocą
   4.5.1.     serwisu społecznościowego poprzez Facebook Connect, Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
   4.5.2.     serwisu społecznościowego Google, plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
  5. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
   5.1.   Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   5.2.   Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
   5.3.   Ograniczenie stosowania plików Cookies, może może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 Bezpieczeństwo

 1.  
  1. Serwis misiontek.pl zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych swoich Użytkowników, ponieważ:
   1.1.   Korzysta ze sprawdzonej, licencjonowanej platformy sklepu internetowego Sote,
   1.2.   Korzysta z bezpiecznych serwerów home.pl
   1.3.   Nie wymaga podawania danych dotyczących kart kredytowych na swoich stronach
   1.4.   Chroni dane osobowe swoich Klientów zgodnie z obowiązującym prawem. 

 

 
Wersja obowiązująca do 24 grudnia 2014. 
 

Regulamin serwisu i polityka prywatności: 

Serwis misiontek.pl należy do firmy AMARELA Anna Wojno zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

NIP 773-174-90-93, REGON 142723872, firma zarejestrowana pod adresem ul. Warszawska 37/18, 05-500 Piaseczno. 
Biuro mieści się w Piasecznie pod tym samym adresem.


Na serwis misiontek.pl składa się sklep internetowy oraz serwis informacyjny.

Regulamin serwisu składa się z części:

 • Regulamin serwisu informacyjnego 

 • Regulamin sklepu internetowego

 • Polityka prywatności

 • Polityka Cookies 

 • Bezpieczeństwo

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie http://www.misiontek.pl/webpage/regulamin.html wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu”.

Jeżeli zauważyli Państwo, że jakikolwiek zapis niniejszego Regulaminu jest niezgodny z aktualnie obowiązującym prawem, prosimy o kontakt z nami i wskazanie nieścisłości – niezwłocznie doprowadzimy Regulamin do stanu zgodnego z prawem. 

Regulamin serwisu informacyjnego:

  1. Serwis informacyjny dostępny na stronie misiontek.pl jest prowadzony i administrowany przez firmę AMARELA, właściciela strony misiontek.pl. Serwis jest platformą informatyczną, za pośrednictwem której świadczone są m.in. usługi informacyjne.
  2. Przedmiotem usług informacyjnych są materiały znajdujące się w zasobach serwisu misiontek.pl – w szczególności teksty, zdjęcia, materiały filmowe, dźwiękowe, opracowania danych.
  3. Za użytkownika serwisu uważa się osobę przeglądającą treści na stronie misiontek.pl
  4. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników Serwisu. Postanowienia Regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Wszystkie materiały uzyskane przez użytkownika w ramach usług informacyjnych, w tym w szczególności artykuły prasowe oraz utwory graficzne stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych administratora lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
  6. W ramach serwisu Administrator może udostępnić bezpłatny dostęp do newslettera na zasadzie dobrowolnej subskrypcji, co może wymagać zalogowania i podania hasła. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Subskrybenta. Dane te będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji subskrypcji. Subskrybent ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Subskrybent zamawiający newsletter wyraża zgodę na otrzymywanie newsletterów z informacjami promocyjnymi serwisu misiontek.pl, jak również z informacjami promocyjnymi od partnerów współpracujących z Administratorem.
  7. Dane podawane przy rejestracji w serwisie nie będą udostępniane innym podmiotom.
  8. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników w sposób niedozwolony z materiałów zamieszczonych w serwisie, a także z szaty graficznej serwisu bez zgody administratora. W szczególności niedozwolone jest: zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem; umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów; zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej w celu innym, niż uzgodniony z administratorem.
  9. Użytkownicy mają prawo do uczestnictwa w udostępnionych przez serwis formach wypowiedzi (forum, recenzje produktów, przesyłanie własnych wypowiedzi w celu publikacji w serwisie, przesyłanie własnych przepisów na dania w celu publikacji w serwisie). Dostęp do wyżej wymienionych form wypowiedzi może wymagać zalogowania i podania hasła.
  10. Użytkownicy zamieszczający swoje wypowiedzi w serwisie misiontek.pl, rozpowszechniają je na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie w serwisie misiontek.pl ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
  11. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników serwisu misiontek.pl na stronach tego serwisu treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie na łamach misiontek.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie czy naruszające zasady Netykiety.
  12. Bez pisemnej zgody Administratora serwisu misiontek.pl niedopuszczalne jest również zamieszczanie na łamach tego serwisu przekazów reklamowych oraz wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawiony.
  13. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 11 i 12.
  14. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi w przypadku gdy dane usługobiorcy (użytkownika) są nieprawdziwe.
  15. W ramach Serwisu Administrator może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić użytkownikom możliwość dostępu do serwisów tematycznych administrowanych przez osoby trzecie. Do usług świadczonych przez takie osoby stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie osoby i obowiązujących w ramach danego serwisu tematycznego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem.
  16. Administrator zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie do serwisu misiontek.pl spowodowanych względami technicznymi i nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wynikłe z tych przerw
  17. Administrator dołoży wszelkich starań, aby usługi świadczone w serwisie misiontek.pl były realizowane poprawnie. Jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych, sił wyższych oraz innych przyczyn niezależnych od Administratora.
  18. Administrator dąży do zapewnienia dokładności informacji zawartych w serwisie misiontek.pl, jednak nie odpowiada wobec użytkowników i subskrybentów ani osób trzecich za jakiekolwiek szkody wynikłe z nieścisłości, które mogą zaistnieć w serwisie misiontek.pl
  19. Użytkownicy serwisu misiontek.pl wyłącznie na własną odpowiedzialność decydują o zastosowaniu na swój użytek informacji zawartych w serwisie.
  20. Użytkownicy serwisu misiontek.pl przyjmują do wiadomości, że żadne informacje zawarte w serwisie nie zastępują konsultacji lekarza ani dietetyka w stosunku do poszczególnych osób.

 

Regulamin sklepu internetowego:

  1. Sklep internetowy (zwany w dalszej części Sklepem), znajdujący się pod adresem  www.misiontek.pl  prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej. Sklep nie prowadzi sprzedaży w siedzibie firmy.
  2. Klientem nazywany jest użytkownik, który składa zamówienie poprzez stronę www.misiontek.pl
  3. Szczegółowe informacje na temat czasu realizacji zamówienia, kosztów i sposobów dostawy znajdują się w sekcji „Zakupy i dostawy” w stopce strony są  integralną częścią regulaminu Sklepu.
  4. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę poprzez stronę www.misiontek.pl. Realizacja zamówień następuje w dni robocze. Do złożenia jednorazowego zamówienia nie jest wymagane zarejestrowanie się w Sklepie, jedynie poprawne wypełnienie zamówienia wraz z podaniem danych potrzebnych do realizacji zamówienia.
  5. Użytkownikom zarejestrowanym w sklepie mogą być proponowane rabaty i dodatkowe korzyści zgodnie z obowiązującą ofertą.
  6. Wszystkie ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT i są podane w polskich złotych. Cenami wiążącymi są ceny podane na stronach produktów w dniu złożenia zamówienia.
  7. Po złożeniu zamówienia w Sklepie, Klient otrzymuje e-mail na wskazany przez niego adres ze szczegółami zamówienia. Klient nie musi potwierdzać zamówienia.
  8. Kolejnym krokiem w realizacji zamówienia jest dokonanie przelewu kwoty wskazanej w e-mailu otrzymanym po złożeniu zamówienia przez Klienta na konto Sklepu. Po zaksięgowaniu przelewu na koncie Sklepu, zamówienie zostaje przyjęte do realizacji, a Klient otrzymuje informację mailową. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sklepem.
  9. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostaje poinformowany o tym fakcie i ustalany jest sposób realizacji zamówienia. Gdy kwota została już wpłacona na konto, a Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia i usatysfakcjonować Klienta proponowanym rozwiązaniem, Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu pieniędzy na wskazane przez Klienta konto.
  10. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Klienta dane są niepełne, błędne lub budzą wątpliwość. Przed odstąpieniem od realizacji zamówienia Sklep będzie się kontaktował z Klientem na podany przez Klienta numer telefonu i adres e-mail.
  11. Sklep wystawia paragony i dołącza je do zakupionych towarów. Możliwe jest otrzymanie faktury VAT – trzeba taką potrzebę zgłosić w komentarzach do zamówienia.
  12. Zakupiony w Sklepie towar zgodnie z obowiązującym prawem można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
    Zwracany towar powinien mieć dołączony dowód zakupu (paragon lub fakturę otrzymaną ze Sklepu). Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane na wskazany przez Klienta rachunek bankowy standardowo w terminie 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Zwrotowi pieniędzy, zgodnie z prawem, podlega koszt zwracanego towaru, jak i koszty transportu.
  13. Zwroty i reklamacje wysłane pocztą za pobraniem na koszt Sklepu nie będą przyjmowane.
  14. Zamawiający ma prawo żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
  15. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość zapłaconej ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
  16. Wszystkie informacje i zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm oraz ich logo użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli.
  17. [usunięty]
  18. Deklarujemy pełną troskę o rozwiązywanie wszelkich sporów na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów będzie sąd, który jest właściwy miejscowo według przepisów ogólnych.
  19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271.

Polityka Prywatności:

  1. Wypełniając formularz z danymi osobowymi, Klient wyraża dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych przez firmę AMARELA, właściciela serwisu misiontek.pl, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych.
  2. Dane Klientów nie będą przekazywane ani sprzedawane innym podmiotom. Zostaną jedynie przetworzone w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Klient dysponuje prawem do wglądu w swoje dane oraz do ich poprawiania, bądź usunięcia.
  3. Klient ma możliwość zapisania się na newsletter bądź rezygnacji z niego w każdym czasie. Zapisanie się na newsletter pozwala na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach i ofertach specjalnych w serwisie misiontek.pl.
  4. Przy wysyłaniu newslettera zastrzegamy sobie prawo do umieszczania w nich krótkich informacji o firmach współpracujących z nami (partnerach) i ich ofercie.

Polityka Cookies:

  1. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez firmę AMARELA na stronie www.misiontek.pl (zarówno w serwisie informacyjnym, jak i w sklepie internetowym)
  2. Definicje
   2.1.   Cookies (tzw. „ciasteczka”) - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
   2.2.   Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
   2.3.   Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
   2.4.   Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.misiontek.pl.
   2.5.   Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
   2.6.   Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  3.  Rodzaje wykorzystywanych Cookies
   3.1.   Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
   3.2.   Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
   3.2.1.     Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   3.2.2.     Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   3.2.3.     Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
  4. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
   4.1.   Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
   4.1.1.      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
   4.1.2.      rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   4.1.3.      zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
   4.1.4.      zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
   4.2.   Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
   4.2.1.      utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   4.2.2.      poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
   4.2.3.      optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
   4.3.   Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
   4.3.1.      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   4.3.2.      poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
   4.4.   Administrator ponadto wykorzystuje Cookies własne w celu:  
   4.4.1.      zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
   4.4.2.      analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
   4.4.3.      świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
   4.5.   Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu i popularyzacji serwisu za pomocą
   4.5.1.     serwisu społecznościowego poprzez Facebook Connect, Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
   4.5.2.     serwisu społecznościowego Google, plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
  5. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
   5.1.   Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   5.2.   Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
   5.3.   Ograniczenie stosowania plików Cookies, może może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 Bezpieczeństwo

  1. Serwis misiontek.pl zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych swoich Użytkowników, ponieważ:
   1.1.   Korzysta ze sprawdzonej, licencjonowanej platformy sklepu internetowego Sote,
   1.2.   Korzysta z bezpiecznych serwerów home.pl
   1.3.   Nie wymaga podawania danych dotyczących kart kredytowych na swoich stronach
   1.4.   Chroni dane osobowe swoich Klientów zgodnie z obowiązującym prawem. 

 

 Informacja o zmianach w Regulaminie:

25.12.2014
 
Zmiany w Regulaminie związane z wejściem w życie Ustawy o prawach konsumenta (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej dostępnej tutaj, wyróżniono kolorem w treści regulaminu. 

14.11.2013:

Usunięto następującą treść: 
Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

Dodano następującą treść: 
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie http://www.misiontek.pl/webpage/regulamin.html wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu”.

Jeżeli zauważyli Państwo, że jakikolwiek zapis niniejszego Regulaminu jest niezgodny z aktualnie obowiązującym prawem, prosimy o kontakt z nami i wskazanie nieścisłości – niezwłocznie doprowadzimy Regulamin do stanu zgodnego z prawem. 

Usunięto następującą treść: 

17. Zdjęcia produktów w pewnym stopniu mogą różnić się od ich faktycznego wyglądu

Zmieniono brzmienie:

12. Zakupiony w Sklepie towar zgodnie z obowiązującym prawem można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

 Zwracany towar powinien mieć dołączony dowód zakupu (paragon lub fakturę otrzymaną ze Sklepu). Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane na wskazany przez Klienta rachunek bankowy standardowo w terminie 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Zwrotowi pieniędzy, zgodnie z prawem, podlega koszt zwracanego towaru i koszt dostawy, natomiast koszt odesłania nie podlega zwrotowi.

na

12. Zakupiony w Sklepie towar zgodnie z obowiązującym prawem można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

 Zwracany towar powinien mieć dołączony dowód zakupu (paragon lub fakturę otrzymaną ze Sklepu). Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane na wskazany przez Klienta rachunek bankowy standardowo w terminie 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Zwrotowi pieniędzy, zgodnie z prawem, podlega koszt zwracanego towaru, jak i koszty transportu.